Loader

Cennik obowiązuje od

11.05.2020

Cennik opłat aktualnie obowiązujących

Rynek hurtowy Rolhurt Dariusz Jakubowski

I.

Opłata wjazdowa(C) za jednorazowy wjazd na teren Rynku Hurtowego:

5 zł
II.

Opłaty za wjazd i postój na podstawie jednorazowego biletu dla producentów krajowych płodów rolnych sprzedających wyprodukowane przez siebie płody rolne (owoce, warzywa).

Opłata rynkowa (B)
Opłata wjazdowa
1.

Samochody osobowe, osobowo-towarowe, oraz dostawcze do 3,5 ton ładowności z/bez przyczepy. UWAGA: Opłata jest pobierana za pojazd i przyczepę osobno według indywidualnego tonażu.

100 zł
5 zł
2.

Pojazdy o łącznej ładowności od 3,5 do 9 ton z/bez przyczepy. UWAGA: Opłata jest pobierana za pojazd i przyczepę osobno według indywidualnego tonażu.

125 zł
5 zł
3.

Pojazdy o łącznej ładowności powyżej 9 ton bez przyczepy. UWAGA: Opłata jest pobierana za pojazd i przyczepę osobno według indywidualnego tonażu.

250 zł
5 zł
III.

Opłaty dla producentów krajowych płodów rolnych, firm, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zajmujących się sprzedażą płodów rolnych przez siebie wyprodukowanych, oraz prowadzą sprzedaż przez siebie niewyprodukowanych polskich i/lub zagranicznych i/lub przetworzonych towarów.

Opłata rynkowa
Opłata wjazdowa
1.

Samochody osobowe, osobowo-towarowe, oraz dostawcze do 2 ton ładowności bez przyczepy.

250 zł
5 zł
2.

Samochody osobowe, osobowo-towarówe, oraz dostawcze do 2 ton ładowności z przyczepą. UWAGA: Opłata jest pobierana za pojazd i przyczepę osobno według indywidualnego tonażu.

500 zł
5 zł
3.

Pojazdy o łącznej ładowności od 2 do 3,5 ton bez przyczepy.

500 zł
5 zł
4.

Pojazdy o łącznej ładowności od 2 do 3,5 ton z przyczepą. UWAGA: Opłata jest pobierana za pojazd i przyczepę osobno według indywidualnego tonażu.

1000 zł
5 zł
5.

Pojazdy o łącznej ładowności od 3,5 do 9 ton bez przyczepy.

1000 zł
5 zł
6.

Pojazdy o łącznej ładowności od 3,5 do 9 ton z przyczepą. UWAGA: Opłata jest pobierana za pojazd i przyczepę osobno według indywidualnego tonażu.

1500 zł
5 zł
7.

Pojazdy o łącznej ładowności powyżej 9 ton bez przyczepy.

2000 zł
5 zł
8.

Pojazdy o łącznej ładowności powyżej 9 ton z przyczepą. UWAGA: Opłata jest pobierana za pojazd i przyczepę osobno według indywidualnego tonażu.

3000 zł
5 zł
IV.

Opłaty za rezerwację stanowiska handlowego dla sprzedających bezpośrednio z samochodu dostępne są w biurze ZCH Rolhurt.

Opłata rezerwacyjna
Opłata wjazdowa
1.

Rezerwacja stanowiska handlowego 1 miesiąc dla Podmiotów z pkt. II

1100 zł
-
2.

Rezerwacja stanowiska handlowego 1 miesiąc dla Podmiotów z pkt. III

2000 zł
-
V.

OPŁATY INNE:

1.

Za zajęcie stanowiska handlowego bez samochodu (handel nie z samochodu)

250 zł
2.

Opłata za zajęcie Specjalnego Miejsca Handlowego (SMH) bez względu na rodzaj towaru do sprzedaży i ładowność pojazdu.

250 zł
3.

Opłata za zajęcie nieopłaconego wcześniej stanowiska handlowego, bez względu czy prowadzona jest na nim sprzedaż, czy nie.

250 zł
4.

Pozostawienie na terenie rynku hurtowego auta bez ważnej opłaty.

250 zł
5.

Opłata za prowadzenie (bez uzyskania zezwolenia Zarządu ZCH Rolhurt) sprzedaży obnośnej artykułów rolnych, ogrodniczych, spożywczych, przemysłowych i innych nieujętych.

500 zł
6.

Opłata za brak ważnej lub uiszczonej w odpowiedniej wysokości opłaty dziennej.

250 zł
7.

Kaucja zwrotna za handel słonecznikiem i warzywami z rodziny kapustnych
(zwrot po uprzątnięciu stanowiska handlowego).

200 zł
8.

Opłata za pozostawienie śmieci po zakończeniu sprzedaży: m.in. liści i resztek (po kapustnych
i słoneczniku), skrzynek, kartonów i folii.

500 zł
9.

Opłata za przekroczenie czasu dostawy towaru do boksu handlowego (max. 180 minut).

250 zł
10.

Opłata za postój, lub zajęcie miejsca parkingowego przed Hotelem Dworski za każdą rozpoczętą godzinę.

50 zł
11.

Opłata za postój, lub zajęcie miejsca parkingowego przed budynkiem Słoneczne Tarasy za każdą rozpoczętą godzinę.

50 zł
12.

Opłata za postój na drodze dojazdowej do Rynku Hurtowego od drogi krajowej nr 13.

50 zł

1

Postanowienia dodatkowe:

 

1
(A) DOBA HANDLOWA – rozpoczyna się w dniu datowania biletu od godziny 14:00 do godziny 14:00 dnia następnego. Opłata wniesiona po godzinie 14:00 dnia wjazdu (data wstawienia daty na bilecie), kończy się o 14:00 dnia następnego.

 

2
(B) OPŁATA RYNKOWA – pobierana jest przez Inkasenta przy wjeździe na teren Rynku Hurtowego w wysokości wynikającej z powyższego cennika.

 

3
(C) OPŁATA WJAZDOWA – płatna jest przy wyjeździe z Rynku Hurtowego, za każdy pojazd (np. ciągnik i naczepa, pojazd i przyczepa) osobno w wysokości 5 zł za każdy pojazd (zestaw dwóch pojazdów 2 x 5 zł.)

 

4
Opłatę wjazdową i rynkową uiszcza się za każdorazowy wjazd i od każdego pojazdu wjeżdżającego na teren Rynku Hurtowego, chyba, że sprawę opłat regulują inne przepisy.

 

5
Opłata wjazdowa i rynkowa jest opłatą uprawniającą do jednorazowego wjazdu na teren Rynku Hurtowego, bez prawa ponownego wjazdu.

 

6
W przypadku trudności w określeniu czy dany pojazd wjeżdża na teren rynku hurtowego z towarem na sprzedaż czy po zakup towaru, pobiera się opłatę z cennika jak dla pojazdu z towarem na sprzedaż.

 

7

Inkasent na placu wskazuje, które stanowisko handlowe ma zająć pojazd opłacony na podstawie Cennika Opłat cz. II. Zajmowanie innego niż wskazane miejsce handlowe jest zabronione.

 

8

Na rynku Hurtowym obowiązuje bezwzględny zakaz zajmowania stanowisk oznaczonych jako zarezerwowane, przez pojazdy nie posiadające do niego prawa.

 

9

Na rynku Hurtowym obowiązuje bezwzględny zakaz zajmowania stanowisk pod wiatami bez wykupionej rezerwacji.

 

10

W przypadku, gdy pojazd wjeżdżający na teren Rynku Hurtowego wwozi śmieci, Inkasent ma prawo pobrać kaucję zwrotną<sup>(1)</sup> w wysokości 200zł. Kaucja zostanie zwrócona przy wyjeździe z terenu Rynku Hurtowego po stwierdzeniu przez Inkasenta, że znajdują się one na tym pojeździe.

 

11

Wjazd na teren rynku jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem Z.C.H. ROLHURT<sup>(2)</sup> (dostępnym u Inkasenta na bramie wjazdowej, Biurze Obsługi Klienta (budynek biurowy, I piętro), lub w biurze Kierownika Rynku (parterowy budynek na placu) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:10 do 16:10. i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie.

 

12

Na terenie Z.C.H.ROLHURT obowiązuje zakaz obrotu nieautoryzowanymi nośnikami danych zawierającymi materiał muzyczny, filmowy i komputerowy, oraz paliwami i materiałami pirotechnicznymi.

 

13

Faktury VAT wystawiane są w biurze w Biurze Obsługi Klienta (budynek biurowy, I piętro), lub w biurze Kierownika Rynku (parterowy budynek na placu) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:10 do 16:10.

 

14

Dostawy do boksów handlowych są bezpłatne i odbywają się za okazaniem Inkasentowi na bramie wjazdowej dokumentu na podstawie którego towar jest dostarczany tj. Faktura. Do bezpłatnego dowozu towaru uprawnione są pojazdy znajdujące się w wykazie pojazdów uprawnionych<sup>(3)</sup>.

 

15

Dostawa do boksów handlowych by była bezpłatna nie może odbywać się na podstawie WZ. W takim przypadku zostanie pobrana opłata w wysokości wynikającej z cennika.

 

16

Dostawa towaru do boksów handlowych nie może trwać dłużej niż 180 minut. Za przekroczenie tego czasu zostanie pobrana przez Inkasenta opłata 250zł, a pojazd będzie mógł przebywać na terenie Rynku Hurtowego w dacie uiszczenia tej opłaty w oparciu o zapis POSTANOWIENIA DODATKOWE z regulaminu rynku.

 

17

W przypadku braku dokumentów uprawniających do bezpłatnej dostawy towaru (opisanych w pkt. 15), za pojazd dostarczający towar zostanie pobrana opłata zgodnie z cennikiem opłat.

 

18

Wszelkie dostawy do stanowisk rezerwacyjnych, czy pojazdów zajmujących stanowiska rezerwacyjne są płatne i podlegają opłacie wynikającej z cennika opłat.

 

19

Zabrania się zajmowania miejsc parkingowych przed Hotelem Dworski, pod budynkiem Słoneczne Tarasy, oraz postoju na drodze dojazdowej do Rynku Hurtowego, bez ważnej opłaty w wysokości 50 zł.

 

20

Teren i obiekty Rynku Hurtowego są monitorowane. Danymi pozyskanymi w systemie monitoringu jest ZCH ROLHURT Dariusz Jakubowski z siedzibą w Przecławiu 150, 72-005 Przecław. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 lit. f, RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych.

 

1

Regulamin Kaucji zwrotnej jest dostępny u Inkasenta na bramie wjazdowej lub w biurze Kierownika Rynku i biurze Z.C.H. ROLHURT

2

Regulamin Rynku Hurtowego jest dostępny u Inkasenta na bramie wjazdowej lub w biurze Kierownika Rynku i biurze Z.C.H. ROLHURT

3

Wykaz dostępny u Inkasenta na bramie.

Zapraszamy na nasz rynek hurtowy zarówno chcących sprzedać swoje produkty jak również kupców.

Dysponujemy wolną powierzchnią do wynajmu dla nowych najemców zaś obecni nasi najemcy oferują zawsze świeże i w atrakcyjnych cenach warzywa, owoce i pozostałe produkty.